Informace o zpracování osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy, jsou níže uvedení společní správci společně a každý samostatně oprávněni zpracovávat osobní údaje.

 

Společní správci osobních údajů

Jméno a příjmení: Filip Ondrejo

IČO: 73935191

Adresa sídla: Antonína Sovy 1484/31, 747 05, Opava – Kateřinky

 

a

 

Jméno a příjmení: Dušan Ondrejo

IČO: 45200246

Adresa sídla: Bohučovická 633, 747 41, Hradec nad Moravicí

 

(oba správci osobních údajů společně dále také jako „Společní správci“, každý jednotlivě jako „Správce“)
Zpracovávané osobní údaje

a) Na základě vyplněného a odeslaného kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách Společných správců dochází ke zpracovávání zejména následujících osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • v případě uvedení také telefonní číslo nebo jiné osobní údaje

 

b) Na základě smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem údajů a při výkonu práv a povinností Správce/Společných správců vyplývajících ze smlouvy a/nebo právních předpisů mohou být zpracovávány identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů, tedy zejména následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa bydliště
 • doručovací adresa
 • IČO, DIČ

Účel, důvod a doba zpracování

Společní správci zpracovávají osobní údaje na základě plnění smlouvy nebo plnění právní povinnosti především pro následující účely:

 

 • kontaktní formulář: vyřízení dotazu podaného prostřednictvím kontaktního formuláře; osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení dotazu

 

 • objednávka / uzavření smlouvy při osobním jednání nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku: vyřízení objednávky, tedy zejména komunikace se zákazníkem, odeslání zboží, vyřízení případné reklamace a jiný výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů; osobní údaje jsou zpracovávány nejdéle dva roky po uplynutí možnosti výkonu veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů v závislosti na druhu uzavřené smlouvy

 

 • další činnost, při které je zpracování osobních údajů nezbytné ke splnění právní povinnosti Správce/Společných správců; taková právní povinnost může být stanovena například zákonem o účetnictví, daňovými zákony, s nimi souvisejícími právními předpisy, apod.; osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou těmito právními předpisy a není-li tato doba stanovena, po dobu nezbytně nutnou ke splnění právní povinnosti

Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou v konkrétních případech být:

 

 • externí poskytovatelé odborných a specializovaných služeb (především poskytovatelé účetních a zásilkových služeb)
 • orgány veřejné moci (soudy, správní orgány, apod.)
 • případní příjemci dle potřeb a pokynů subjektu údajů na základě souhlasu

Práva subjektu údajů

Přístup k osobním údajům: dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k informacím zde uvedeným týkajících se osobních údajů subjektu údajů, jež jsou zpracovávány Správcem/Společnými správci.

 

Právo na opravu: dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných Správcem/Společnými správci, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz: čl. 17 GDPR stanovuje právo na výmaz osobních údajů subjektu údajů, nastane-li některá ze skutečností předvídaná v tomto článku; takovou skutečností může být například situace, kdy tyto osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, ke kterému byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

 

Právo na omezení zpracování: čl. 18 GDPR stanovuje právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů; taková situace může například nastat, popírá-li subjekt údajů přesnost osobních údajů – omezení v takovém případě nastane po dobu potřebnou k prověření přesnosti osobních údajů.

 

Domnívá-li se subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou Správcem/Společnými správci zpracovávány v rozporu s GDPR, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Společní správci nepředávají osobní údaje do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci. Společní správci nemají pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Společní správci zpracovávají osobní údaje pouze k výše uvedeným účelům. Poskytnutí těchto osobních údajů subjektem údajů je nezbytné k naplnění tohoto účelu, proto v případě jejich neposkytnutí nelze například vyřídit žádost prostřednictvím kontaktního formuláře nebo uzavřít smlouvu.
Odpovědnost Společných správců:

Společní správci mezi sebou v souladu s čl. 26 GDPR uzavřeli ujednání týkající se vymezení svých podílů na odpovědnosti za plnění práv a povinností uvedených v tomto dokumentu a stanovených GDPR, jehož hlavní prvky jsou vymezeny následovně:
Společní správci si mohou mezi sebou předávat a zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pro naplnění výše předvídaných účelů zpracování osobních údajů. Takové osobní údaje jsou oběma Správci zpracovávány pouze za tímto účelem a Správci jsou povinni zachovávat o zpracovávaných osobních údajích mlčenlivost.
Oba Správci samostatně a ve vzájemné součinnosti zajišťují ochranu osobních údajů. V případě porušení zabezpečení osobních údajů má Správce povinnost tuto skutečnost sdělit druhému Správci a dozorovému orgánu ve lhůtách stanovených GDPR.
Správce Filip Ondrejo provádí výkon práv subjektů údajů a plní informační povinnost v následujícím rozsahu a sděluje subjektům údajů zejména:

 • totožnost a kontaktní údaje Správce;
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 • oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);
 • případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 • doba zpracování osobních údajů;
 • existence práva požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 • pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 • skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů.

Společní správci berou na vědomí, že subjekt údajů může vykonávat výše uvedená práva a práva vyplývající z GDPR vůči každému ze Správců.